Trang chủ / Thông báo kinh doanh trở lại

Thông báo kinh doanh trở lại

Công ty có quyền kinh doanh trở lại trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng kinh doanh trước đó. Trong trường hợp này, công ty phải thực hiện thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn chậm nhất là 15 ngày trước khi tiếp tục kinh doanh trở lại.

I. CHI TIẾT DỊCH VỤ THÔNG BÁO KINH DOANH TRỞ LẠI TRỌN GÓI CỦA HÃNG LUẬT CASEE

1.      Tư vấn các quy định pháp luật có liên quan đến tạm ngừng kinh doanh
2.      Soạn thảo hồ sơ thông báo kinh doanh trở lại
3.      Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác
4.      Tư vấn các vấn đề phát sinh liên quan đến tạm ngừng kinh doanh và kinh doanh trở lại

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ THÔNG BÁO KINH DOANH TRỞ LẠI

1. Hồ sơ của công ty TNHH 2TV, công ty TNHH 1TV, công ty cổ phần, công ty hợp danh

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-21 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Giấy giới thiệu người nộp hồ sơ và nhận kết quả 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Đối với các công ty đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, thành phần hồ sơ sẽ có thêm:
3.      Giấy chứng nhận đầu tư 01

Bản sao hợp lệ

 

Khách hàng cung cấp
4.      Giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty 01

Bản sao hợp lệ

Khách hàng cung cấp
5.      Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-8 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

2. Hồ sơ của doanh nghiệp tư nhân

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-21 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Giấy giới thiệu cho người  nộp hồ sơ và nhận kết quả 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

 

DỊCH VỤ

ĐẦU TƯ
HỢP ĐỒNG
TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Let’s Get Started on Your Confidential Consultation