Trang chủ / Dịch vụ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật trọn gói

Dịch vụ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật trọn gói

 

I. CHI TIẾT DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT TRỌN GÓI CỦA HÃNG LUẬT CASEE

1.      Tư vấn các quy định pháp luật có liên quan đến việc thay đổi đại diện pháp luật của công ty
2.      Soạn thảo hồ sơ đăng ký thay đổi đại diện pháp luật của công ty
3.      Hỗ trợ doanh nghiệp sửa đổi điều lệ doanh nghiệp
4.      Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác
5.      Tư vấn các vấn đề phát sinh liên quan đến thay đổi đại diện pháp luật của công ty

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

1. CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-2ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật 01

Bản gốc

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

3.      Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật 01

Bản sao hợp lệ

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

4.      Giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty và người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có)

 

01

Bản sao hợp lệ

Khách hàng cung cấp
5.      Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

2. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-2ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Quyết định của Chủ sở hữu doanh nghiệp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật 01

Bản gốc

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

3.       Giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty và người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có)

 

01

Bản sao hợp lệ

Khách hàng cung cấp
4.      Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

3. CÔNG TY CỔ PHẦN

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-2ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; hoặc

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

01

Bản gốc

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Nếu việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung nào khác của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật; thì, trong thành phần hồ sơ đăng ký dưới đây, công ty nộp quyết định và bản sao biên bản họp của hội đồng quản trị thay vì của đại hội đồng cổ đông.
3.      Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; hoặc

Biên bản họp của Hội đồng quản trị

01

Bản sao hợp lệ

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

4.      Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty và người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có): 01

Bản sao hợp lệ

Khách hàng cung cấp
5.      Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

4. HỘ KINH DOANH

Trường hợp Hộ kinh doanh có nhiều cá nhân góp vốn làm chủ sở hữu có sự thay đổi người đại diện theo pháp luật thì hộ kinh doanh phải nhanh chóng thực hiện đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật kể từ ngày có sự thay đổi. 

 

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục III-3 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Quyết định về việc thay đổi người đại diện 01

Bản gốc

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

3.      Biên bản họp về việc thay đổi người đại diện 01

Bản sao hợp lệ

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

4.      Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký.

DỊCH VỤ

ĐẦU TƯ
HỢP ĐỒNG
TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Let’s Get Started on Your Confidential Consultation