Trang chủ / Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ 2019

Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ 2019

Trong phạm vi bài viết này, Hãng luật Casee tư vấn thương nhân bán lẻ rượu thủ tục Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ 2019 cho việc bán lẻ rượu tại các cơ sở kinh doanh như nhà hàng ăn uống; nhà hàng; quán bar; quán bia; quán club có bán rượu. Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP.

Chủ thể thực hiện thủ tục: Thương nhân bán rượu bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Thẩm quyền cấp Giấy phép bán rượu 2019: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng (cơ quan cấp phép ) thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có điểm kinh doanh bán lẻ rượu.

Thời hạn Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ 2019: 05 năm (không gia hạn).

I. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ 2019

STT Tên tài liệu/giấy tờ Số lượng/Quy cách Ghi chú
1

Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

01

Theo mẫu

 

Tải về
2

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

01

Bản sao

 
3 Hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán rượu tiêu dùng tại chỗ. 01

Bản sao

 
4 Hợp đồng mua bán rượu với các thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu. 01

Bản sao

 
5 Bản cam kết trong đó nêu rõ nội dung bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường. 01

Bản sao

 

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG 2019

Bước 1: Nộp hồ sơ

Thương nhân bán lẻ rượu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến cho Cơ quan cấp phép.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ (03 ngày làm việc)

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan cấp phép tiến hành kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đủ hoặc chưa hợp lệ, Cơ quan cấp phép có văn bản yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ và trả kết quả (10 ngày làm việc)

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp phép tiến hành thẩm định và cấp Giấy chứng nhận bán rượu tiêu dùng tại chỗ hoặc ra văn bản từ chối cấp phép.

III. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ 2019

Thương nhân bán rượu nộp hồ sơ trực tiếp,hoặc qua đường bưu điện,hoặc trực tuyến cho cơ quan cấp phép. Trình tự, thủ tục bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ tương tự như cấp mới Giấy phép nhưng thời gian thẩm định và trả kết quả là được rút ngắn còn 07 ngày làm việc thay vì 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ đề nghị cấp lại bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ 2019 gồm có:

STT Tên tài liệu/giấy tờ Số lượng/Quy cách Ghi chú
1 Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ 01

Bản gốc

Tải về
2 Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ đã được cấp 01

Bản sao

 
3 Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung 01

Bản sao

 

IV. CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ 2019

Cấp lại do hết hạn

Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày.

Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

Cấp lại do Giấy phép bị mất, bị hỏng

Thương nhân bán lẻ rượu nộp hồ sơ trực tiếp,hoặc qua đường bưu điện, hoặc trực tuyến cho Cơ quan cấp phép. Cơ quan cấp phép căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại của thương nhân để cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

Trình tự, thủ tục cấp lại trong trường hợp này tương tự như cấp mới nhưng thời gian thẩm định và trả kết được rút ngắn còn 07 ngày làm việc thay vì 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép bán rượu do bị mất hoặc bị hỏng gồm có:

STT Tên tài liệu/giấy tờ Số lượng/Quy cách Ghi chú
1

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

01

Bản gốc

Tải về
2

Giấp phép bán  rượu tiêu dùng tại chỗ đã được cấp

01

Bản sao/Bản gốc

Nếu có

V. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THƯƠNG NHÂN BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ 2019

  1. Mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp;
  2. Niêm yết bản sao hợp lệ Giấy phép bán lẻ rượu đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tại các địa điểm bán rượu của thương nhân;
  3. Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu theo nội dung ghi trong giấy phép;
  4. Bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại các địa điểm bán hàng của thương nhân theo nội dung ghi trong giấy phép.

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ

  1. Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu.
  2. Nghị định số 59/2006/NĐ-CP quy định chi tiết về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
  3. Thông tư số 168/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá.

VII. DỊCH VỤ GIẤY PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ 2019 CỦA HÃNG LUẬT CASEE

 

DỊCH VỤ

ĐẦU TƯ
HỢP ĐỒNG
TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Dịch vụ liên quan

Let’s Get Started on Your Confidential Consultation