Trang chủ / Giấy phép bán lẻ thuốc lá 2019

Giấy phép bán lẻ thuốc lá 2019

Kinh doanh thuốc lá là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, muốn tham gia vào bất kỳ khâu nào của quá trình kinh doanh thuốc lá, thương nhân đều phải được cấp giấy phép phù hợp.

Để tiến hành kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thương nhân phải có Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Giấy phép bán lẻ thuốc lá). Giấy phép này có thời hạn 05 năm, được cấp bởi Phòng Công thương hoặc Phòng Kinh tế thuộc UBND cấp huyện.

Căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, Hãng luật Casee xin tư vấn sơ bộ về thủ tục xin cấp Giấy phép bán lẻ thuốc lá 2019 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ THUỐC LÁ 2019

Để được cấp Giấy phép bán lẻ thuốc lá, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ thuốc lá phải đảm bảo các điều kiện sau:

 1. Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.
 2. Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại Điều 25 (2) Luật phòng, chống tác tại của thuốc lá năm 2012.
 3. Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá trong đó có ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

II. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ THUỐC LÁ 2019

Thương nhân chuẩn bị 02 bộ hồ sơ. Trong đó, 01 bộ để nộp Cơ quan cấp phép, 01 bộ để lưu. Mỗi bộ hồ sơ xin cấp Giấy phép bán lẻ thuốc lá 2019 gồm có:

STT Tên tài liệu/giấy tờ Số lượng/Quy cách Ghi chú
1 Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 01

Bản gốc

 

Tải về
2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 01

Bản sao

3 Văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn thuốc lá 01

Bản sao

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ THUỐC LÁ 2019

Bước 1: Nộp hồ sơ

Thương nhân bán lẻ thuốc lá nộp 01 bộ hồ sơ cho Phòng Công thương.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ (07 ngày làm việc)

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Công Thương có văn bản yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Thẩm định và trả kết quả (15 ngày làm việc)

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương xem xét và cấp Giấy phép bán lẻ thuốc lá hoặc ra văn bản trả lời từ chối cấp phép.

IV. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BÁN LẺ THUỐC LÁ 2019

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ thuốc lá tương tự như thủ tục cấp mới. Hồ sơ xin cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ thuốc lá 2019 gồm có:

STT Tên tài liệu/giấy tờ Số lượng/Quy cách Ghi chú
1 Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ thuốc lá 01

Bản gốc

 

Tải về

2 Giấy phép bán lẻ thuốc lá đã được cấp 01

Bản sao

3 Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung 01

Bản gốc

V. CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN LẺ THUỐC LÁ 2019

1. Cấp lại Giấy phép bán lẻ thuốc lá do hết hạn

Trước khi thời hạn của Giấy phép bán lẻ thuốc lá hết hiệu lực 30 ngày, thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục kinh doanh. Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ thuốc lá tương tự cấp mới.

2. Cấp lại Giấy phép bán lẻ thuốc lá do bị mất, bị tiêu huỷ toàn bộ hoặc một phần

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục tương tự như cấp mới. Tuy nhiên, hồ sơ xin cấp lại Giấy phép bán lẻ thuốc lá bị mất, bị tiêu huỷ bao gồm:

STT Tên tài liệu/giấy tờ Số lượng/Quy cách Ghi chú
1 Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ thuốc lá 01

Bản gốc

 

Tải về
2 Giấy phép bán lẻ thuốc lá đã được cấp (nếu có) 01

Bản sao

VI. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THƯƠNG NHÂN BÁN LẺ THUỐC LÁ 

Ngoài các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, thương nhân được cấp Giấy phép bán lẻ thuốc lá còn có các quyền và nghĩa vụ sau:

 1. Mua sản phẩm thuốc lá có nguồn gốc hợp pháp.
 2. Được mua sản phẩm thuốc lá từ thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá để bán tại các địa điểm được cấp phép.
 3. Niêm yết bản sao hợp lệ Giấy phép bán lẻ thuốc lá tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của thương nhân.
 4. Nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.
 5. Báo cáo định kỳ 06 tháng/lần về tình hình kinh doanh theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy phép bán lẻ thuốc lá cho thương nhân theo đúng quy định của pháp luật.

VII. CƠ SỞ PHÁP LÝ

 1. Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2018);
 2. Nghị định 67/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
 3. Nghị định 106/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;
 4. Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công thương;
 5. Thông tư 57/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.

VIII. DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẤY PHÉP BÁN LẺ THUỐC LÁ CỦA HÃNG LUẬT CASEE

 

DỊCH VỤ

ĐẦU TƯ
HỢP ĐỒNG
TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Let’s Get Started on Your Confidential Consultation