Trang chủ / Dịch vụ đăng ký thay đổi địa chỉ công ty trọn gói

Dịch vụ đăng ký thay đổi địa chỉ công ty trọn gói

I. CHI TIẾT DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY TRỌN GÓI CỦA HÃNG HÃNG LUẬT CASEE

1.      Tư vấn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thông báo với cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp trước khi tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở
2.      Soạn thảo hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở
3.      Hỗ trợ doanh nghiệp sửa đổi điều lệ doanh nghiệp
4.      Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác
5.      Tư vấn doanh nghiệp/hộ kinh doanh những việc cần làm sau khi thay đổi tên công ty:

–     Thay đổi con dấu công ty (trong trường hợp cần thiết);

–     In/điều chỉnh lại hoá đơn VAT giấy/điện tử;

–     Thông báo việc thay đổi cho: cơ quan thuế, ngân hàng, bảo hiểm,đối tác và các cơ quan quản lý chuyên ngành;

–     Đăng ký điều chỉnh hoặc cấp mới các giấy phép con (nếu có).

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY MỚI NHẤT 2019

1. CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi trụ sở công ty 01

Bản gốc

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

3.      Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi trụ sở công ty 01

Bản sao hợp lệ

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

4.      Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 01

Bản sao hợp lệ

Khách hàng cung cấp Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
5.      Danh sách thành viên công ty (Mẫu I-6 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT) 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Trường hợp chuyển sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khách với nơi đã đăng ký

 

6.      Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

2. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Quyết định của Chủ sở hữu doanh nghiệp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty 01

Bản gốc

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

3.      Danh sách người đại diện theo uỷ quyền (Mẫu Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT) 01

Theo mẫu

Trường hợp chuyển sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khách với nơi đã đăng ký

 

4.      Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

3. CÔNG TY CỔ PHẦN

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

 

01

Bản gốc

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

3.      Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

 

01

Bản sao hợp lệ

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

4.      Danh sách cổ đông sáng lập (Mẫu Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT) 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Trường hợp chuyển sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khách với nơi đã đăng ký

 

5.      Danh sách cố đông là nhà đâu tư nước ngoài (Mẫu Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT) 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

6.      Danh sách người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (Mẫu Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT) 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu và cung cấp.

7.      Giấy uỷ quền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

8.      Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 01

Theo mẫu

–       CASEE soạn thảo.

–       Khách hàng kiểm tra, ký và đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-2 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
9.      Giấy uỷ quền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng thông báo đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 01

Bản chính

–       CASEE soạn thảo.

–       Khách hàng kiểm tra, ký và đóng dấu.

4. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Giấy giới thiệu người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

5. CÔNG TY HỢP DANH

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Quyết định của các thành viên về việc thay đổi trụ sở công ty 01

Bản gốc

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

3.      Biên bản họp của các thành viên về việc thay đổi trụ sở công ty 01

Bản sao hợp lệ

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

4.      Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 01

Bản sao hợp lệ

Khách hàng cung cấp Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
5.      Danh sách thành viên hợp danh (Mẫu Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT) 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu và cung cấp.

Trường hợp chuyển sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khách với nơi đã đăng ký

 

6.      Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

6. HỘ KINH DOANH

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục III-3 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Quyết định của cá nhân thành lập/các thành viên góp vốn về việc thay đổi địa chỉ của hộ kinh doanh 01

Bản gốc

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

3.      Biên bản họp của của cá nhân thành lập/các thành viên góp vốn về việc thay đổi địa chỉ của hộ kinh doanh 01

Bản sao hợp lệ

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

4.      Cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở mới định chuyển đến 01

Bán chính

CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

5.      Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

 

DỊCH VỤ

ĐẦU TƯ
HỢP ĐỒNG
TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Let’s Get Started on Your Confidential Consultation