Trang chủ / Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ trọn gói

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ trọn gói

 

I. CHI TIẾT DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ TRỌN GÓI CỦA HÃNG LUẬT CASEE

1.      Tư vấn các quy định pháp luật có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ của công ty
2.      Soạn thảo hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty
3.      Hỗ trợ doanh nghiệp sửa đổi vốn điều lệ của công ty
4.      Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác
5.      Tư vấn các vấn đề phát sinh liên quan đến thay đổi vốn điều lệ của công ty

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ TRỌN GÓI CỦA HÃNG LUẬT CASEE

1. CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Danh sách thành viên công ty (Mẫu I-6 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT) 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Nếu việc thay đổi vốn điều lệ đi kèm với việc thay đổi tỷ lệ vốn góp giữa các thành viên;
3.      Giấy giới thiệu người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

4.      Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

5.      Văn bản chấp thuận của Sở KHĐT về việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài nếu nhà đầu tư nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên 01

Bản chính

Khách hàng cung cấp Trường hợp công ty đang hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty sẽ dẫn đến việc họ nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên

 

6.      Văn bản cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn điều lệ 01

Bản sao hợp lệ

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

7.      Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

2. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi vốn điều lệ 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu

3.      Báo cáo tài chính của tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ 01

Bản chính

Khách hàng cung cấp
4.      Văn bản cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn điều lệ 01

Bản sao hợp lệ

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

5.      Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

3. CÔNG TY CỔ PHẦN

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ

 

01

Bản gốc

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

3.      Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ

 

01

Bản sao hợp lệ

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu và cung cấp.

4.      Văn bản chấp thuận của Sở KHĐT về việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài nếu nhà đầu tư nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên 01

Bản chính

Khách hàng cung cấp Trường hợp công ty đang hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty sẽ dẫn đến việc họ nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên

 

5.      Văn bản cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn điều lệ 01

Bản sao hợp lệ

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

6.      Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Trường hợp đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần thì thay các giấy tờ ở mục 2 và 3 bằng các giấy tờ sau:
7.      Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ. 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

8.      Biên bản họp Đại hội đồng cổ đồng về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ 01

Bản sao

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

9.      Quyết định của Hội đồng quản trị về việc đăng ký tăng vốn điều lệ 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

10.  Biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc đăng ký tăng vốn điều lệ 01

Bản sao

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

4. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

5. CÔNG TY HỢP DANH

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Danh sách thành viên hợp danh 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
3.      Quyết định của Hội đồng thành viên về thay đổi vốn điều lệ của công ty 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

4.      Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty 01

Bản sao

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

5.      Văn bản chấp thuận của Sở KHĐT về việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài nếu nhà đầu tư nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên 01

Bản chính

Khách hàng cung cấp Trường hợp công ty đang hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty sẽ dẫn đến việc họ nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên

 

6.      Văn bản cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn điều lệ 01

Bản sao hợp lệ

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

7.      Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

6. HỘ KINH DOANH

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục III-3 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Quyết định về việc thay đổi vốn kinh doanh của cá nhân thành lập/các thành viên góp vốn thành lập hộ kinh doanh 01

Bán chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký.

3.      Biên bản họp về việc thay đổi vốn kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập 01

Bản sao

4.      Giấy uỷ quyền người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

DỊCH VỤ

ĐẦU TƯ
HỢP ĐỒNG
TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Let’s Get Started on Your Confidential Consultation