Trang chủ / Dịch vụ đăng ký tạm ngừng kinh doanh trọn gói

Dịch vụ đăng ký tạm ngừng kinh doanh trọn gói

Chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh, công ty phải thực hiện thông báo về thời điểm và thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh tối đa là 01 năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu công ty vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thực hiện thông báo lại. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 năm.

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, công ty phải:

  1. Nộp đủ số thuế còn nợ;
  2. Tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động trừ trường hợp công ty, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh nếu công ty có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì cũng thực hiện thông báo tạm ngừng hoạt động đối với các đơn vị phụ thuộc này.

I. CHI TIẾT DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH TRỌN GÓI CỦA HÃNG LUẬT CASEE

1.      Tư vấn các quy định pháp luật có liên quan đến tạm ngừng kinh doanh
2.      Soạn thảo hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh
3.      Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác
4.      Tư vấn các vấn đề phát sinh liên quan đến tạm ngừng kinh doanh

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH

1. Công ty TNHH 2TV trở lên

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-21 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh 01

Bản gốc

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

3.      Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh 01

Bản sao hợp lệ

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

4.      Giấy giới thiệu người nộp hồ sơ và nhận kết quả 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Đối với công ty đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, thành phần hồ sơ sẽ có thêm:
5.      Giấy chứng nhận đầu tư 01

Bản sao hợp lệ

 

Khách hàng cung cấp
6.      Giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty 01

Bản sao hợp lệ

Khách hàng cung cấp
7.      Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-8 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

2. Công ty TNHH 1TV

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-21 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Quyết định của Chủ sở hữu doanh nghiệp về việc tạm ngừng kinh doanh 01

Bản gốc

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

3.      Giấy giới thiệu người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Đối với công ty đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, thành phần hồ sơ sẽ có thêm:
4.      Giấy chứng nhận đầu tư 01

Bản sao hợp lệ

 

Khách hàng cung cấp
5.      Giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty 01

Bản sao hợp lệ

Khách hàng cung cấp
6.      Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-8 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

3. Công ty cổ phần

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-21 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc tạm ngừng kinh doanh 01

Bản gốc

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

3.      Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tạm ngừng kinh doanh 01

Bản sao hợp lệ

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu và cung cấp.

4.      Giấy giới thiệu người nộp hồ sơ và nhận kết quả 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Đối với công ty đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, thành phần hồ sơ sẽ có thêm:
5.      Giấy chứng nhận đầu tư 01

Bản sao hợp lệ

 

Khách hàng cung cấp
6.      Giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty 01

Bản sao hợp lệ

Khách hàng cung cấp
7.      Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-8 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

4. Doanh nghiệp tư nhân

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-21 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Giấy giới thiệu cho người  nộp hồ sơ và nhận kết quả 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

5. Công ty hợp danh

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-21 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Quyết định của các thành viên hợp danh về việc tạm ngừng kinh doanh 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

3.      Biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc tạm ngừng kinh doanh 01

Bản sao

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

4.      Giấy giới thiệu người  nộp hồ sơ và nhận kết quả 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Đối với công ty đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, thành phần hồ sơ sẽ có thêm:
5.      Giấy chứng nhận đầu tư 01

Bản sao hợp lệ

 

Khách hàng cung cấp
6.      Giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty 01

Bản sao hợp lệ

Khách hàng cung cấp
7.      Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-8 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

6. Hộ kinh doanh

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục III-4 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Văn bản uỷ quyền cho người nộp hồ sơ và nhận kết quả 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

 

DỊCH VỤ

ĐẦU TƯ
HỢP ĐỒNG
TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Let’s Get Started on Your Confidential Consultation