Trang chủ / Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh trọn gói

Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh trọn gói

 

I. CHI TIẾT DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY/HỘ KINH DOANH TRỌN GÓI CỦA HÃNG LUẬT CASEE

1.      Tư vấn doanh nghiệp/hộ kinh doanh đặt tên theo đúng quy định của pháp luật
2.      Soạn thảo hồ sơ đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh
3.      Hỗ trợ doanh nghiệp sửa đổi điều lệ doanh nghiệp
4.      Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác
5.      Tư vấn doanh nghiệp/hộ kinh doanh những việc cần làm sau khi thay đổi tên công ty:

–     Thay đổi con dấu công ty;

–     In/điều chỉnh lại hoá đơn VAT giấy/điện tử;

–     Thông báo việc thay đổi cho: cơ quan thuế, ngân hàng, bảo hiểm,đối tác và các cơ quan quản lý chuyên ngành;

–     Đăng ký điều chỉnh hoặc cấp mới các giấy phép con (nếu có).

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY/HỘ KINH DOANH

1. CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Quyết định của Hội đồng thành viên về việc đổi tên công ty 01

Bản gốc

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

3.      Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc đổi tên công ty 01

Bản sao hợp lệ

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

4.      Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

2. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Quyết định của Chủ sở hữu doanh nghiệp về việc đổi tên công ty 01

Bản gốc

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

3.      Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

3. CÔNG TY CỔ PHẦN

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc đổi tên công ty 01

Bản gốc

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

3.      Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc đổi tên công ty 01

Bản sao hợp lệ

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

4.      Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

4. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo thay đổi nội dung về việc đổi tên doanh nghiệp 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

5. CÔNG TY HỢP DANH

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Quyết định của các thành viên về việc đổi tên công ty 01

Bản gốc

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

3.      Biên bản họp của các thành viên về về việc đổi tên công ty 01

Bản sao hợp lệ

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

4.      Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

6. HỘ KINH DOANH

Giấy tờ/Tài liệu Số lượng/

Quy cách

Trách nhiệm của các Bên Ghi chú
1.      Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 01

Theo mẫu

– CASEE soạn thảo

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

Mẫu Phụ lục III-3 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
2.      Quyết định của cá nhân thành lập/các thành viên góp vốn về việc đổi tên hộ kinh doanh 01

Bản gốc

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

3.      Biên bản họp của của cá nhân thành lập/các thành viên góp vốn về việc đổi tên hộ kinh doanh 01

Bản sao hợp lệ

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

4.      Giấy uỷ quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả 01

Bản chính

– CASEE soạn thảo.

– Khách hàng kiểm tra, ký, đóng dấu.

 

DỊCH VỤ

ĐẦU TƯ
HỢP ĐỒNG
TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Let’s Get Started on Your Confidential Consultation